SZOLGÁLTATÁSOKA szolgáltatást igénylôk köre

Közösségi Pszichiátriai Ellátás

Célcsoportunkba azok a Balaton déli partján , a Fonyód, Balatonföldvár és Siófok kistérségekben élo major pszichiátriai betegségben szenvedô emberek tartoznak, akik betegségük remissziós fázisában vannak, rendszeres pszichiátriai ambuláns gondozásban részesülnek, ugyanakkor otthonukban intenzív, szükségleteiknek megfelelô szociális támogatást igényelnek.

A szolgáltatást igénybevevôk kiemelt diagnózis kódja az alábbiak:
 • BNO 10 F 20-29
 • BNO 10 F 31-33
 • Fenti diagnóziskódba nem besorolható ellátottak 10%-ban.
A fent nevezett diagnózissal élôk komplex támogatást igényelnek, a betegségük fázisos jellege, a jelenlevô pszichiátriai, addiktológiai és szomatikus társbetegségek, valamint az egyéni családi, kapcsolati, munkahelyi, anyagi helyzetük miatt, melyekre a közösségi pszichiátriai ellátás személyre szabott támogatást adhat.

Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

Célcsoportunkba a Balatonföldvári, Fonyódi és Siófoki kistérségekben élô BNO 10 kódkönyv F 10-19 diagnózisba besorolható szenvedélybeteg személyek, illetve egyéb kóros függôség által okozott mentális és viselkedési zavarokban - különösen játék- vagy munkaszenvedélyben, társfüggôségben - szenvedô ellátottak.

Klienseink:
 • elsôsorban a saját otthonukban (utcán, adott közösségben) élô, nem veszélyeztetô állapotú szenvedélybetegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget.
 • tüneteket mutató, de eddig addiktológiai kezelés alatt nem álló, illetve az addiktív probléma kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek,
 • a szociális intézményben élô vagy hosszabb kórházi kezelés alatt álló szenvedélybetegek, akik lakóhelyükön stabil háttért és kontrollt igényelnek,
 • ártalomcsökkentô, methadon-fenntartó kezelésen (ópiát függôk), illetve úgynevezett 'beültetéses'(esperal) kezelést igénybe vevôk köre,
 • az intézménybôl kikerülôk (cél: integrációs esélyeik javítása, utógondozás segítése),
 • hozzátartozóik, és támogató közösségeik tagja.
Ellátási terület

A Pszichiátriai Betegek és Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása munkáját a Közösségért Alapítvány - A Pszichiátriai Betegek Felépüléséért fenntartásában, annak önálló szakmai részegységeként végzi.

A szolgálat neve és székhelye:
 • Közösségért Alapítvány - Siófok, Dél-Balaton Pszichoszociális Központ
 • Közösségi Pszichiátriai és Szenvedélybeteg Ellátás
 • 8600 Siófok, Semmelweis u. 2. I. 46. (Hernyó üzletház)

Ellátási területünk:
 • a volt Balatonföldvári Kistérség alábbi települései: Balatonföldvár, Balatonôszöd, Balatonszárszó, Balatonszemes, Bálványos, Kereki, Kôröshegy, Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki.
 • a volt Fonyódi Kistérség alábbi települései: Fonyód, Balatonfenyves, Balatonboglár, Balatonlelle, Gamás, Karád, Látrány, Ordacsehi, Somogybabod, Somogytúr, Visz.
 • a volt Siófoki Kistérség alábbi települései: ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi.

Közösségi ellátás és az általa biztosított szolgáltatások

A közösségi ellátás a következô szolgáltatásokat biztosítja:

Személyes célok:
 • személyes célok felmérése
 • személyes célokat akadályozó problémák, azok gyakoriságának, elôzményeinek, következményeinek meghatározása

Problémakezelés:
 • problémaelemzéssel, problémamegoldással a személyes célok meghatározásának segítése
 • változtatásra motiváló tényezôk feltárása, problémamegoldó beszélgetések
 • a probléma helyzetét pozitívan, illetve negatívan befolyásoló tényezôk meghatározása

Készségfejlesztés:
 • a célok eléréséhez kapcsolódó készségek fejlesztése, társas kapcsolatok kialakításához, valamint az önálló életvitelhez szükséges készségek fejlesztése.
 • stressz-kezelés: a hétköznapokban felmerülô stressz helyzetek feldolgozása
 • kommunikációs tréning
 • problémamegoldó tréning
 • életviteli készségek fejlesztése

Speciális stratégiák:
 • gyógyszer- compliance segítése,
 • szorongás kezelése,
 • napi tevékenységek megszervezése,
 • rendellenes étkezési szokások kezelése,
 • alvási problémák kezelése
 • agresszió kezelése
 • öngyilkosság kockázatának kezelése

Pszicho-edukáció:
 • strukturált tájékoztatás a gondozóorvos bevonásával a betegségrôl, annak kezelésérôl. A kezelôorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevô állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztönzése és figyelemmel kísérése.

Krízisintervenció:
 • közösen elkészített krízis terv segítségével a krízis helyzetek kezelése és megelôzése, a korai figyelmeztetô tünetekre koncentrálva. A krízisintervencióban a mobiltelefonon történô elérhetôség, azon keresztül nyújtott szakmai segítség a kialakult segítô-kliens kapcsolaton alapul.

Pszicho-szociális rehabilitáció:
 • Munkához való hozzájutás segítése
 • Szabadidô szervezett eltöltésének segítése
 • Nappali tevékenységhez való hozzájutás segítése
 • Társas kapcsolatok kialakításához szükséges készségfejlesztés
 • Szociális munka csoportokkal
 • Hozzátartozói csoportok szervezése, mûködtetése
 • Szabadidôs és kulturális programok megszervezése, látogatása
 • Prevenciós, ismeretterjesztô programokon való részvétel
 • Közösségi ellátás szolgáltatásának tájékoztatása betegségcsoportoknak, egészségügyi intézményekben.

A közösségi ellátás egyéb tevékenységei:
 • Adminisztráció keretében a jogszabályban elôírt szakmai dokumentáció vezetése (gondozási terv, együttmûködési megállapodások, idôszakos értékelések, felülvizsgálatok)
 • Természetes közösségi erôforrásokkal való kapcsolattartás
 • Tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi
 • ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási, lehetôségek igénybevételérôl
 • Intézményekkel team megbeszélések
 • Szupervízión, szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel

Az otthoni egyénre szabott gondozás mellett, hangsúlyt fektetünk a csoportos formában zajló készségfejlesztésekre, valamint támogatjuk a kliensek, illetve hozzátartozóik önsegítô csoportjainak szervezôdését. A kliensekkel való munka szerves részének tekintjük a társadalmi fórumokon való preventív célú megjelenést, tájékoztatást, antistigma programok szervezését.

A szolgáltatások igénybe vételének feltételei

A közösségi pszichiátriai ellátás igénybevétele írásban beadott kérelem és megállapodás alapján, önkéntesen történik, az igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményét a pszichiátriai betegség fennállásáról. Ha a szolgáltatást igénylô nem rendelkezik szakvéleménnyel, a szolgáltatás részére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb három hónapig átmeneti jelleggel biztosítható.

A közösségi pszichiátriai ellátás szolgáltatásait térítés nélkül biztosítjuk a Szt. 115/A par. értelmében.

A szolgáltatási jogviszony megszunik:
 • a jogosult halálával,
 • a határozott ideju engedély, illetve megállapodás esetén a megjelölt idôtartam lejártával,
 • a jogosult, illetve törvényes képviselôjének kérelmére.
Az szolgálatvezetô az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult

a) másik intézménybe történô elhelyezése indokolt,
b) a szolgálat által történô ellátása nem indokolt.

A szolgálat vezetôje az ellátás megszüntetésérôl, valamint a megszüntetés ellen tehetô panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselôjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselôje nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétôl számított nyolc napon belül a szolgálat fenntartójához fordulhat.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeirôl a kérelem benyújtásakor a kérelmezôt tájékoztatni kell.

A szociális szolgáltatás kezdetekor a szolgáltató tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára:
 • a biztosított ellátás tartalmáról és feltételeirôl;
 • a szolgálat által vezetett nyilvántartásokról;
 • panaszjoguk gyakorlásának módjáról;
 • a szolgáltatási jogviszony megszunésének eseteirôl;
 • a szolgáltatás jogszabályon alapuló ingyenességérôl
 • a jogosult jogait és érdekeit képviselô társadalmi szervezetekrôl.

A jogosultnak a szolgáltatás megkezdése elôtt nyilatkoznia kell arról, hogy:
 • a tájékoztatásban foglaltakat tudomásul veszi, tiszteletben tartja;
 • adatokat szolgáltat a szolgálat jogszabályok alapján vezetett nyilvántartásaihoz;
 • tudomásul veszi, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeiben, illetve személyazonosító adataiban történt változásokat köteles haladéktalanul közölni a szolgálat vezetôjével.


Copyright 2012 / Közösségért Alapítvány a Pszichiátriai Betegséggel
Élôk Felépüléséért In Pécs. All Rights Reserved
KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK
dél balaton dél baranya bonyhád
 NBTV-Design / andIT-Solutions Website Marketing and Art activity / 2012 /